ภูมิลำเนาของข้าราชการ
           ภูมิลำเนาของข้าราชการนั้น คือถิ่นที่อยู่ที่ข้าราชการคนนั้น ได้ทำงานประจำอยู่ โดยมีตำแหน่งหน้าที่ประจำด้วย ซึ่งตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการคนนั้น จะต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราว หรือถูกแต่งตั้งไปทำงานเพียงครั้งเดียวคราวเดียว

                                              **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 46
           "ภูมิลำเนาของข้าราชการ ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่ หากมิใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว"

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2552
          โจทก์รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สถานที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์คือ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงจึงเป็นภูมิลำเนาของโจทก์ ซึ่งเป็นข้าราชการตาม ป.พ.พ. มาตรา 46
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ