หน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
          เมื่อศาลได้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นมาแล้ว ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่จะมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้คือ

          หน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ไม่อยู่ โดยต้องทำให้เสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งแต่งตั้งของศาล หากผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ไม่สามารถจัดทำบัญชีทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้ กรณีนี้ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ สามารถไปร้องขอขยายระยะเวลาต่อศาลก็ได้

          ในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้น จะต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คนลงชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินที่ได้ทำขึ้นมานั้น โดยพยานที่รับรองดังกล่าวจะต้องเป็นคู่สมรส หรือญาติของผู้ไม่อยู่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หากไม่สามารถหาบุคคลดังกล่าวได้ หรือบุคคลที่เป็นคู่สมรสหรือญาติ ไม่ยอมมาเป็นพยาน กรณีนี้ก็อาจให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว มาเป็นพยานแทนได้

          อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้น มีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไป หากผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ต้องการทำสิ่งใดเกินขอบเขตอำนาจของตัวเอง ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องไปขออนุญาตจากศาลก่อน เมื่อศาลอนุญาตแล้ว ผู้จัดการทรัพย์สินถึงจะทำสิ่งนั้นได้

                                               **********
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 52  ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลได้ตั้งขึ้น ต้องทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้เสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันทราบคำสั่งตั้งของศาล แต่ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้ขยายเวลาก็ได้
          มาตรา 53  บัญชีทรัพย์สินตามมาตรา 50 และมาตรา 52 ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้นต้องเป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ถ้าไม่มีคู่สมรสหรือหาญาติไม่ได้ หรือคู่สมรสและญาติไม่ยอมเป็นพยาน จะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นพยานก็ได้
          มาตรา 54  ผู้จัดการทรัพย์สินมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปตามมาตรา 801 และมาตรา 802 ถ้าผู้จัดการทรัพย์สินเห็นเป็นการจำเป็นจะต้องทำการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอำนาจ ต้องขออนุญาตต่อศาล และเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะกระทำการนั้นได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ