ผู้ไม่อยู่ตั้งตัวแทนเฉพาะการเอาไว้
           กรณีหากผู้ไม่อยู่ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทน เป็นผู้รับมอบอำนาจไว้กับคนใดคนหนึ่งเอาไว้ เพื่อให้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินบางอย่างของผู้ไม่อยู่ได้ เป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือเข้าไปจัดการในเรื่องที่ผู้ไม่อยู่ได้มอบหมายให้คนอื่นทำเป็นการเฉพาะแล้ว ไม่ได้

           แต่หากผู้จัดการทรัพย์สินเห็นว่า ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ไม่อยู่นั้น จะจัดการในสิ่งที่ผู้ไม่อยู่มอบหมาย ไปในทางที่เสียหายกับผู้ไม่อยู่ กรณีนี้ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ จะไปร้องขอให้ศาล มีคำสั่งถอดถอนตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจเฉพาะการนั้นได้ 

                                             **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 55
          "ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ