การวางหลักประกัน การชี้แจงสภาพของทรัพย์สิน หรือการถอดถอน
ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
          ผู้มีส่วนได้เสีย คือ คู่สมรส, บุตร, บิดามารดา หรือพนักงานอัยการ สามารถที่จะไปร้องขอศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

          ให้ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ นำหลักประกันมาวางไว้ เพื่อเป็นประกันในการจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ตลอดจนการส่งมอบทรัพย์สินคืนด้วย 

           ให้ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ทำการแถลงชี้แจงต่อศาล ถึงสภาพความเป็นอยู่ของทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ไม่อยู่ ที่มีอยู่นั้น

           หรือขอให้ศาลทำการถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ และทำการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่คนใหม่ ให้เข้าไปทำหน้าที่แทนได้

           การออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดของตามที่กล่าวมาข้างบนนี้ นอกจากศาลจะมีคำสั่งตามที่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอเข้ามาแล้ว ศาลสามารถที่จะออกคำสั่งได้เอง ตามที่ศาลเห็นสมควร จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 56
              เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้จัดการทรัพย์สินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สินนั้น
(2) ให้ผู้จัดการทรัพย์สินแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
(3) ถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน และตั้งผู้อื่นให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สินแทนต่อไป

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 458/2547
           ตามคำฟ้องโจทก์มีคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหน้าที่ผู้จัดการทรัพย์สินผู้เยาว์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาของผู้เยาว์ และอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมของผู้เยาว์ ในส่วนที่โจทก์ยกทรัพย์สินให้แก่เด็กหญิง ก. ผู้เยาว์ และให้จำเลยทั้งสองส่งมอบบัญชีและทรัพย์สินดังกล่าวให้โจทก์กับมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้ผู้เยาว์ ซึ่งคำขอดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในส่วนที่โจทก์ยกให้จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยไม่ชอบ กรณีดังกล่าวโจทก์ในฐานะผู้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้เยาว์ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนจำเลยที่ 1 ออกจากการเป็นผู้จัดการทรัพย์สินในส่วนดังกล่าวได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1577 ประกอบมาตรา 56 และหากจำเลยที่ 2 ได้กระทำการโยกย้ายทรัพย์สินของผู้เยาว์จริง โจทก์ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบบัญชีและทรัพย์สินให้โจทก์ตามคำขอท้ายฟ้องได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ