การสิ้นสุดหน้าที่ ของผู้จัดการทรัพย์สิน
          ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ที่ศาลได้แต่งตั้ง จะสิ้นสุดหน้าที่ลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
            1.ตัวผู้ไม่อยู่นั้น ได้กลับมา
            2.ได้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่เสร็จแล้ว หรือตัวผู้ไม่อยู่ได้มีการตั้งตัวแทน เพื่อจัดการทรัพย์สินของตัวเองแล้ว
            3.ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตาย หรือศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ไม่อยู่เป็นคนสาบสูญ ซึ่งกรณีนี้ ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดก ตกทอดไปยังทายาท
            4.ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ได้ลาออกจากหน้าที่เอง หรือผู้จัดการทรัพย์สินได้เสียชีวิตไป
            5.ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ได้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย
            6.เมื่อผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
            7.ศาลได้มีคำสั่ง ถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินออกจากหน้าที่

          เมื่อผู้จัดการทรัพย์สิน ของผู้ไม่อยู่ ได้สิ้นสุดหน้าที่ลง ตามข้อ 4., ข้อ 5. และข้อ 6. ก็ให้ตัวผู้จัดการทรัพย์สินเอง หรือทายาทของผู้จัดการทรัพย์สิน หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จะต้องไปศาล เพื่อแถลงให้ศาลทราบถึงเรื่องการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สิน เพื่อที่ศาลจะได้มีคำสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ต่อไป

                                              **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 58 ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

       (1) ผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา
       (2) ผู้ไม่อยู่นั้นมิได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ว
       (3) ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
       (4) ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย
       (5) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
       (6) ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย
       (7) ศาลถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน

มาตรา 59  ในกรณีที่ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา 58 (4) (5) หรือ (6) ผู้จัดการทรัพย์สินหรือทายาทของผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้จัดการมรดก ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของผู้จัดการทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี จะต้องแถลงให้ศาลทราบถึงความสิ้นสุดนั้นโดยไม่ชักช้าเพื่อศาลจะได้มีคำสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินต่อไปตามที่เห็นสมควร ในระหว่างเวลาดังกล่าวนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดการตามควรแก่พฤติการณ์เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ไม่อยู่ จนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่ศาลจะได้มีคำสั่ง
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ