ผลของการเป็นบุคคลสาบสูญ
          บุคคลที่ศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ กฎหมายให้ถือว่า บุคคลนั้นถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินต่าง ๆ ของบุคคลนั้นก็จะเป็นมรดกตกทอดให้แก่ทายาทตามกฎหมายมรดก

          การเป็นคนสาบสูญ จะทำให้อำนาจปกครองบุตรของคนสาบสูญตามกฎหมาย สิ้นสุดลง และการเป็นคนสาบสูญนั้น ก็จะถือเป็นเหตุที่คู่สมรสอีกฝ่าย ใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
                  (5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          มาตรา 1566  บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

                  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
                   (1) มารดาหรือบิดาตาย
                   (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

           มาตรา 1599  เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

           มาตรา 1602  เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท (วรรคแรก)
              
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ