ถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
          กฎหมายถือเสมือนว่า บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น สิ้นสภาพบุคคล หรือถึงแก่ความตายไปแล้ว แต่ว่าแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญไปแล้วก็ตาม แต่หากมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมาใหม่ แสดงว่า คนสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีเหตุอย่างอื่นแล้วแต่กรณี ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นก็ได้

          เหตุที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้ คือ คนสาบสูญนั้นยังมีชีวิตอยู่ โดยมีข้อพิสูจน์ปราศจากข้อสงสัย เช่น ตัวผู้สาบสูญได้กลับมายังภูมิลำเนา หรือถิ่นที่เคยอยู่ หรือส่งข่าวคราวให้ทางครอบครัวทราบ หรือมีคนพบเห็น เป็นต้น

          บุคคลสาบสูญ ได้ถึงแก่ความตายในวันเวลาอื่น ผิดไปจากเวลาที่กฎหมายสันนิษฐานเอาไว้ คือผิดไปจากวันเวลาที่ครบกำหนดนับ 5 ปี หรือ 2 ปี เช่น มีคนพบเห็นคนสาบสูญภายหลังจากศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้ว กรณีนี้ ศาลจะต้องมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญเดิมเสีย

          ผู้ที่สามารถร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเป็นคนสาบสูญได้คือ ตัวผู้สาบสูญนั้นเอง หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

          การเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ จะมีผลให้บุคคลนั้นไม่ใช่คนสาบสูญอีกต่อไป โดยผลจากคำสั่งเพิกถอนนี้ จะทำให้สภาพบุคคลของคนนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิม ส่วนการกระทำต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือทายาท ที่ได้ทำลงไปในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญนั้น ก็ถือว่าสมบูรณ์ เพราะถือว่าได้ทำโดยถูกต้องสุจริต

          ในส่วนของทรัพย์สินของคนสาบสูญนั้น หากใครได้ทรัพย์สินมาในระหว่างศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ แล้วภายหลังจะต้องเสียสิทธิในทรัพย์สินนั้นไป เนื่องจากการเพิกถอนคำสั่งของศาลนั้น กรณีนี้กฎหมายให้ใช้หลักลาภมิควรได้ กล่าวคือ ให้มีการส่งคืนทรัพย์สินเท่าที่ยังมีเหลืออยู่เท่านั้น

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63
เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา ๖๒ ก็ดี ให้ศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น แต่การถอนคำสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ทำไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคำสั่งนั้น

บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมาเนื่องแต่การที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ แต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะศาลสั่งถอนคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ