ทำหนังสือสัญญา ไม่ต้องเขียนเอง แต่ต้องลงชื่อในหนังสือสัญญา
          สัญญาตามกฎหมาย สัญญาบางอย่างกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ  สัญญาเหล่านี้ในทางปฏิบัติ เราจะทำเป็นหนังสือสัญญาขึ้นมาหรือไม่ก็ได้ โดยหากทำเป็นหนังสือสัญญาขึ้นมา กรณีนี้ก็จะชัดเจนกรณีหากมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาขึ้นมา แต่หากไม่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือกันไว้ เพียงแต่ตกลงกันด้วยปากเปล่า กรณีนี้ตามกฎหมายก็ถือว่ามีการทำสัญญาขึ้นมาแล้ว ซึ่งกรณีนี้ก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าทำสัญญาเป็นหนังสือเท่านั้น
          ส่วนสัญญาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ บังคับให้ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ กรณีนี้จะไม่ทำสัญญาไม่ได้ เพราะกฎหมายบังคับ หากไม่ทำตามที่กฎหมายบอก สัญญาหรือข้อตกลงนั้นจะตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับไปเสีย
          ในการทำหนังสือสัญญา หรือทำกิจการอย่างอื่นที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือนั้น ผู้ทำไม่จำเป็นต้องเขียน หรือพิมพ์หนังสือสัญญาเอง จะให้ใครเป็นคนเขียน หรือคนพิมพ์ให้ก็ได้กฎหมายไม่ว่า ขอแต่ว่าตอนท้าย ผู้ทำหนังสือจะต้องเป็นคนลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาเอง
                                                **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 วรรคแรก
         "เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้องทำหนังสือไม่จำเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น"
         

กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง