นิติบุคล คืออะไร
          นิติบุคคล คือ กลุ่มคนที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมาย ได้รวมตัวกันเพื่อทำกิจการบางอย่าง ตามที่ตั้งใจกันไว้ โดยการรวมตัวก็เพื่อ รวมทุน รวมความคิด เพื่อให้กิจการที่ตั้งใจไว้นั้น ได้ถูกดำเนินงานต่อไปได้

          นิติบุคคลนั้น จะมีการก่อตั้งขึ้นมา จากการรวมกลุ่มของบุคคล โดยการรับรองของกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ เมื่อมีการรวมกลุ่ม ก่อตั้งอย่างถูกต้องแล้ว นิติบุคคลที่เกิดขึ้นมา ก็จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยนิติบุคคลนั้นจะมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ว่าการใช้สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบของวัตถุประสงค์ ที่ได้ถูกกำหนดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ