นิติบุคคลเกิดขึ้นได้ ต้องมีกฎหมายรับรอง
          การเกิดขึ้นของนิติบุคคลนั้น เกิดขึ้นโดยการรับรองของกฎหมาย ซึ่งมีผลให้นิติบุคคลนั้นมีสิทธิและหน้าที่ เหมือนเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยกฎหมายที่รับรองการเกิดนิติบุคคลได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          สำหรับนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่
            1.ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน มี 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด
            2.บริษัทจำกัด คือ คณะบุคคลที่ตกลงเข้ากันเพื่อทำกิจการมาแบ่งปันผลกำไร
            3.สมาคม คือ กลุ่มบุคคลหลายคน ที่ตกลงรวมกัน เพื่อทำการบางอย่างร่วมกัน โดยไม่ได้เป็นการหาผลกำไร
            4.มูลนิธิ คือ กองทรัพย์สินที่ไดถูกจัดสรรไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา วิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65
          "นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ