ภูมิลำเนาของนิติบุคคล
          ภูมิลำเนาของนิติบุคคลนั้น สามารถแยกออกได้เป็น 3 ประการ คือ
            1.ถิ่นที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้น หรือ
            2.ถิ่นที่นิติบุคคลได้กำหนดเลือกเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการ ตามข้อตกลงหรือตราสารของนิติบุคคลนั้น
            3.ถิ่นที่ตั้งของสำนักงานสาขา ในส่วนที่กิจการของนิติบุคคลนั้นได้ทำขึ้น

                                                 **********
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 68  ภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง


มาตรา 69  ในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขา ให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือของสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำ ณ ที่นั้นด้วย

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6062-6063/2551
          โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 68 บัญญัติให้ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นภูมิลำเนาของบริษัท โจทก์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 162/18 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แม้โจทก์จะอ้างว่าโจทก์ปิดกิจการไปตั้งแต่ปี 2540 แต่โจทก์ก็อ้างมาในฎีกาว่า โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเลิกบริษัท จึงถือว่าโจทก์ยังคงมีภูมิลำเนาอยู่ที่เดิม ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปิดหมายนัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่บ้านหลังดังกล่าวจึงเป็นการส่งที่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 74 (2) แล้ว ศาลชั้นต้นหาจำต้องส่งหมายนัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้แก่กรรมการผู้จัดการของโจทก์และทนายโจทก์ด้วยไม่
กลับหน้าหลัก บทความ
กลับหน้าแรก