นิติบุคคล ต้องมีผู้แทน ดำเนินกิจการแทน
          นิติบุคคล เป็นเพียงชื่อสมมุติขึ้นมา ไม่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในการทำกิจการต่าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีผู้ทำแทน หรือตัวแทนของนิติบุคคล เป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องต่าง ๆ

          ตัวแทนของนิติบุคคลนั้น ก็คือบุคคลธรรมดา ซึ่งตัวแทนของนิติบุคคลนี้จะมีคนเดียว หรือหลายคนช่วยกันทำก็ได้ ตามความเหมาะสมของนิติบุคคลนั้น ซึ่งผู้แทนของนิติบุคคลนี้จะต้องจัดการในเรื่องต่าง ๆ แทนนิติบุคคล ภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่ได้กำหนดเอาไว้

          การกระทำในเรื่องต่าง ๆ ของผู้แทนนิติบุคคลนั้น หากทำภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่กำหนดไว้นั้น ถือว่า เป็นการกระทำ หรือการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ๆ ทั้งสิ้น

                                                       **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70
          นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะได้กำหนดไว้

          ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21764/
2556
          ต้อง
ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแก่โจทก์หรือไม่ อันเป็นคนละประเด็นกับประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ว่า จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ทั้งคำพิพากษาคดีก่อนก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองในคดีนี้ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ คำพิพากษาคดีก่อนเพียงแต่วินิจฉัยว่า ร. ไม่ได้เป็นผู้ทำสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์ตามฟ้องจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ ดังนี้ ถือไม่ได้ว่าในวันที่ศาลในคดีก่อนมีคำพิพากษา โจทก์ได้ทราบแล้วว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์โดยรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบริหาร) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนจากรายงานของกองนิติการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 จึงไม่เกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ