นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน
          กรณีหากนิติบุคคลมีผู้แทน ที่จะดำเนินกิจการแทนนิติบุคคล ร่วมกันหลายคน การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น ให้ทำไปตามเสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น

          แต่หากนิติบุคคลได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งเป็นการเฉพาะ ให้ผู้แทนนิติบุคคลแต่ละคน มีอำนาจดำเนินกิจการแทนนิติบุคคลได้เอง กฎหมายก็ให้เป็นไปตามนั้น เช่น บริษัทจำกัด มีกรรมการบริษัทอยู่หลายคน แต่ละคนมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท  มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัดได้ เป็นต้น

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 71
          "ในกรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน การดำเนินกิจการของนิติบุคคลให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้แทนของนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้มีข้อกำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง"

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4207/2543
          แม้ความประสงค์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจะแสดงออกโดยผู้แทนนิติบุคคลก็ตาม แต่กรณีที่นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน การดำเนินกิจการของนิติบุคคลกฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามเสียงข้างมากตาม ป.พ.พ. มาตรา 71 และปรากฏตามหนังสือรับรองว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการบริษัทโดยการกระทำให้มีผลผูกพันบริษัท ต้องมีกรรมการสองในห้าคนนี้ลงชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท และในบรรดากรรมการดังกล่าวมีเพียงจำเลยที่ 4 ที่รู้ข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของโจทก์ แต่จำเลยที่ 4 กลับปกปิดไว้โดยอ้างว่าเครื่องหมายการค้านี้เป็นของตนมาแต่แรก จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ซึ่งต่อมาได้เป็นกรรมการบริษัทร่วมกับจำเลยที่ 4 ไม่รู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์ ดังนี้ การที่จำเลยที่ 4 กรรมการคนหนึ่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งโดยลำพังไม่มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ทราบว่าเครื่องหมายการค้าเป็นของโจทก์ ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ทราบข้อเท็จจริงนั้น การกระทำของจำเลยที่ 1 รวมทั้งจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าขาดเจตนาอันจะเป็นมูลความผิดทางอาญาฐานร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าและจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของโจทก์
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ