ผู้แทนนิติบุคคล ทำให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่น
          ถ้าผู้แทนของนิติบุคคล หรือผู้ได้รับมอบอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ได้ทำหน้าที่แทนนิติบุคคลตามหน้าที่ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ซึ่งจากการทำหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลนั้น เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น กรณีนี้ นิติบุคคลจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายนั้น

          กรณีเมื่อนิติบุคคลได้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับบุคลภายนอกไปแล้ว นิติบุคคลก็มีสิทธิที่จะติดตามไล่เบี้ย เรียกร้องเอาเงินจากผู้ที่ก่อความเสียหายได้ แล้วแต่กรณี 

          หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล กรณีนี้ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ที่ได้เห็นชอบให้ทำการดังกล่าวนั้น หรือกรณีเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลอื่นนั้น

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76
         "ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย
          ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น"

กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ