อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร
          อสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน และทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน ในลักษณะติดตรึงแน่นหนา มั่นคง และติดไปอย่างถาวร หรือที่ได้ประกอบหรือติดอยู่กับที่ดินนั้น ซึ่งได้แก่ ที่ดินและบ้านที่อยู่บนที่ดิน, โรงเรือน, ตึกแถว, คอนโด, เป็นต้น

          อสังหาริมทรัพย์นั้น หมายความรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือสิทธิในทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินนั้นด้วย เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน, สิทธิครอบครองที่ดิน, สิทธิเก็บกิน, สิทธิเหนือพื้นดิน, สิทธิจำนองที่ดิน, ภารจำยอม, เป็นต้น

                                                   **********
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139
          "อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย"

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20875/2556
          ห้องแถวพิพาทที่ถูกยึดนำออกขายทอดตลาดเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 139 แม้ที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่จะเป็นของกรมป่าไม้ ก็หาทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้นกลับกลายเป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ ส่วนที่ประกาศขายทอดตลาดระบุให้ผู้ซื้อทรัพย์รื้อหรือติดต่อเจ้าของที่ดินก็เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อทรัพย์จะเลือกดำเนินการ หาเกี่ยวข้องกับจำเลยไม่ การออกคำบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 309 ตรี ชอบแล้ว
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ