สังหาริมทรัพย์ คืออะไร
          สังหาริมทรัพย์ คือ คือทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ที่ดินและทรัพย์ที่ติดกับที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปก็คือ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่สามารถเคลื่อนได้ เช่น โทรศัพท์, รถยนต์, โต๊ะ, ทีวี, สุนัข, ม้า, แมว เป็นต้น

          สังหาริมทรัพย์นั้น รวมไปถึงสิทธิที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินนั้นด้วย เช่น สิทธิในความเจ้าของ, สิทธิจำนำ เป็นต้น  

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140
          "
สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย"
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ