จำนวนเงินในสัญญา ไม่ตรงกัน
          จำนวนเงิน ที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญานั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญของสัญญา ซึ่งหากมีความผิดพลาดในเรื่องของจำนวนเงินในสัญญาตรงนี้ ก็อาจจะทำให้สัญญาที่ทำนั้นหมดประโยชน์ หรือเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
          กรณีหากมีความผิดพลาดในเรื่องของจำนวนเงินในสัญญา เนื่องจากจำนวนเงินตามตัวเลขและตัวอักษรที่เขียนเอาไว้ในสัญญาไม่ตรงกัน โดยจำนวนเงินในสัญญานั้นได้เขียนเอาไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข แต่ว่าตัวอักษรและตัวเลขในสัญญานั้นไม่ตรงกันเลย และคู่สัญญาก็ไม่ทราบได้ว่า จะยึดถือเอาจำนวนเงินจำนวนไหนกันแน่ กรณีนี้กฎหมายให้ยึดถือเอาจำนวนเงิน ตามตัวอักษรที่ได้เขียนเอาไว้ในสัญญา
          แต่ถ้าจำนวนเงินในสัญญานั้น ได้ถูกเขียนเอาไว้ในสัญญาหลายแห่ง แต่ละแห่งมีทั้งที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรและตัวเลข แต่ว่าจำนวนเงินทั้งตามตัวอักษรและตัวเลขที่เขียนในสัญญานั้น ไม่ตรงกันเลยซักแห่ง และในส่วนของผู้ทำสัญญาก็ไม่ทราบได้ ว่าจะยึดถือเอาจำนวนเงินจำนวนไหนกันแน่  กรณีแบบนี้ กฎหมายให้คู่สัญญายึดถือเอาจำนวนเงินน้อยที่สุดที่เขียนเอาไว้ในสัญญา

                                                  **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 12
          "ในกรณีที่จำนวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ถ้าตัวอักษรกับตัวเลขไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้ ให้ถือเอาจำนวนเงินหรือปริมาณที่เป็นตัวอักษรเป็นประมาณ"


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 13
          "ถ้าจำนวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่งหรือเป็นตัวเลขหลายแห่ง แต่ที่แสดงไว้หลายแห่งนั้นไม่ตรงกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้ ให้ถือเอาจำนวนเงินหรือปริมาณน้อยที่สุดเป็นประมาณ"

กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง