ทั้งสองฝ่าย ต่างทำกลฉ้อฉล
          ถ้าผู้ทำสัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างทำสัญญาโดยใช้กลฉ้อฉลด้วยกันทั้งสองฝ่าย กรณีนี้กฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ทำการฉ้อฉลหลอกลวง เมื่อต่างฝ่ายต่างทำสัญญาอย่างไม่สุจริต ไม่ว่าจะเป็นการทำกลฉ้อฉลชักจูงให้อีกฝ่ายทำสัญญา หรือเป็นเพียงการทำกลฉ้อฉลเพียงเพื่อให้อีกฝ่ายรับข้อกำหนด หรือข้อตกลงที่มากกว่าปกติ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างกลฉ้อฉลของอีกฝ่าย เพื่อยกเลิกสัญญา หรือเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ 

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 163  ถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยกลฉ้อฉลด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะกล่าวอ้างกลฉ้อฉลของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อบอกล้างการนั้นหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนมิได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ