การทำสัญญา เพราะถูกข่มขู่
          การข่มขู่ เป็นเรื่องของการใช้อำนาจบางอย่าง ไปบีบบังคับเกี่ยวกับจิตใจของบุคคล เพื่อให้เกิดความกลัวขึ้นมา และทำให้บุคคลนั้น ต้องทำตามคำบังคับนั้น

          การข่มขู่บุคคลให้เกิดความกลัว เพื่อบังคับให้บุคคลใด ๆ ไปทำสัญญาขึ้นมา ตามความต้องการของผู้ข่มขู่ สัญญาที่ถูกทำขึ้น ตกเป็นโมฆียะ สามารถบอกยกเลิกสัญญาได้

          การข่มขู่ ที่จะทำให้สัญญาตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ ที่จะทำให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง และภัยนั้นร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ถูกข่มขู่ต้องกลัว และหากไม่มีการข่มขู่ สัญญาก็จะไม่ได้ทำขึ้นมา

          การข่มขู่ที่ทำให้สัญญา ตกเป็นโมฆียะนั้น รวมไปถึง การถูกข่มขู่โดยบุคคลภายนอกด้วย เช่น ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย, ข่มขู่ว่าจะจับไปขังและทรมาน, ข่มขู่ว่าจะเผาบ้าน หรือฆ่าให้ตาย หากไม่ยอมทำสัญญา เป็นต้น

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 164  การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ
          การข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง และร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระทำขึ้น

          มาตรา 166  การข่มขู่ย่อมทำให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆียะแม้บุคคลภายนอกจะเป็นผู้ข่มขู่


ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5588/2540
          โจทก์มิได้สมัครใจซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ คันเกิดเหตุจากจำเลย จำเลยมิได้เจ้าของรถคันดังกล่าวแล้วแต่กลับกล่าวหาว่าโจทก์ถอดเอาอุปกรณ์ของรถคันดังกล่าวไปขายอันเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ แล้วบังคับให้โจทก์ซื้อรถคันดังกล่าวในราคา55,000 บาท หากไม่ซื้อก็จะดำเนินคดีแก่โจทก์ในข้อหายักยอกทรัพย์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการข่มขู่โจทก์จนโจทก์ จำต้องยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการชำระหนี้พิพาท และยอมมอบเช็คจำนวนเงิน 55,000 บาท ให้แก่จำเลย การกระทำของจำเลย ดังกล่าวมาถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยม แต่ถือได้ว่าเป็นภัยถึงขนาดที่จะจูงใจให้โจทก์มีมูล ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่เสรีภาพของโจทก์ เป็นภัย อันใกล้จะถึงและร้ายแรงเท่ากับที่จะพึงกลัวต่อการอันถูกจำเลย ข่มขู่เอานั้น บันทึกการชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ เมื่อโจทก์ได้บอกล้างแล้ว บันทึกการชำระหนี้ดังกล่าว จึงเป็นโมฆะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นโจทก์ไม่จำต้องรับผิด ตามบันทึกการชำระหนี้ดังกล่าวนั้น
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ