ขู่ว่า จะใช้สิทธิ หรือทำไปเพราะความนับถือยำเกรง
          การขู่ว่า จะใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิของตัวเองตามปกติ ไม่ถือว่า เป็นการข่มขู่ หรือกรณีทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป เพราะความนับถือ หรือความเคารพยำเกรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ถือว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้น ทำขึ้นเพราะถูกข่มขู่

          การใช้สิทธิตามปกติ เป็นการใช้สิทธิของตัวเองที่มีอยู่ อย่างที่ปกติคนทั่วไปเขามีสิทธิกัน เช่น สิทธิในการทำเรื่องฟ้องคดีในศาล, สิทธิในการแจ้งความ, สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย, เป็นต้น

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
           มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

           การใดที่กระทำไปเพราะนับถือยำเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2103/2545
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์นำเงินค่าละเมิดสิทธิการใช้ไฟฟ้าไปชำระแก่จำเลย หากไม่ชำระภายในกำหนดจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โจทก์ เป็นการกระทำไปตามสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยเชื่อว่ามีสิทธิกระทำได้ ถือเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาตามปกติ หาใช่เป็นการข่มขู่อันจะทำให้หนังสือรับสภาพหนี้เป็นโมฆียะไม่
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ