โมฆียะกรรม คืออะไร
          โมฆียะกรรม คือ นิติกรรม, หรือสัญญา ที่ได้มีการทำกันขึ้นมา โดยนิติกรรม, หรือสัญญาที่ทำนั้นมีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ไม่สมบูรณ์เด็ดขาด โดยนิติกรรม, สัญญานั้น อาจถูกบอกล้าง ซึ่งจะตกเป็นโมฆะไป หรือนิติกรรม, สัญญา อาจถูกรับรองให้สัตยาบัน ซึ่งเป็นผลให้นิติกรรม, สัญญาที่ทำ สมบูรณ์เด็ดขาด แล้วแต่กรณี

          เมื่อมีการบอกล้างโมฆียะกรรม สัญญานั้นจะตกเป็นโมฆะ คือ เสียเปล่าไป เหมือนไม่ได้มีการทำสัญญากันขึ้นมาเลย

          แต่เมื่อมีการรับรองให้สัตยาบัน กับสัญญาที่เป็นโมฆียะกรรมนั้น สัญญาก็จะสมบูรณ์ ใช้บังคับกันได้ โดยให้ถือว่า สัญญาสมบูรณ์มาตั้งแต่เมื่อได้ทำสัญญากัน

                                                 **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 176  โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน
          ถ้าบุคคลใดได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆะ นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ

          ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้างโมฆียะกรรม
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ