สัญญา ทำไว้หลายภาษา
         การทำสัญญาต่าง ๆ นั้น เราสามารถที่จะทำสัญญาเป็นภาษาอะไรก็ได้  กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้  ซึ่งตามปกติเราจะทำสัญญาเป็นภาษาอะไรนั้น ก็จะต้องพิจารณาดูว่า คู่สัญญาที่จะทำสัญญาด้วยเป็นใคร สัญชาติอะไร หากคู่สัญญาเป็นคนไทย แบบนี้ก็ทำสัญญาเป็นภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ ง่ายดี แต่หากคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติ แบบนี้ก็อาจจะทำสัญญาเป็นสองภาษาก็ได้ เพื่อความเข้าใจทั้งสองฝ่าย
         กรณีหากมีการทำสัญญาไว้หลายภาษา ไม่ว่าสัญญานั้นจะได้ทำขึ้นมาฉบับเดียว หรือว่าหลายฉบับก็ตาม ภายหลังหากมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาขึ้นมา และต้องการใช้สัญญาที่ทำขึ้นเป็นข้อยุติ แต่ปรากฎว่า ข้อความในสัญญาที่ทำไว้นั้น ไม่เหมือนกัน ทั้งคู่สัญญาก็ไม่ทราบได้ว่า ข้อความตามภาษาไหนเป็นข้อความที่ถูกต้องกันแน่ กรณีหากสัญญาที่ทำขึ้นมาหลายภาษานั้น มีภาษาไทยรวมอยู่ด้วย กฎหมายให้บังคับไปตามสัญญาที่เป็นภาษาไทย
                                             
                                              **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 14 
          “ในกรณีที่เอกสารทำขึ้นไว้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ตามโดยมีภาษาไทยด้วย ถ้าข้อความในหลายภาษานั้นแตกต่างกัน และมิอาจหยั่งทราบเจตนาของคู่กรณีได้ว่าจะใช้ภาษาใดบังคับ ให้ถือตามภาษาไทย

กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง