ผู้ที่สามารถบอกล้าง โมฆียะกรรมได้
          การบอกล้างโมฆียะกรรม เป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย ทำให้นิติกรรม หรือสัญญาที่เป็นโมฆียะนั้น กลายเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกได้

          ผู้ที่สามารถบอกล้างโมฆียะกรรมได้ คือ
            1.ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือตัวผู้เยาว์เอง เมื่อผู้เยาว์มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
            2.คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อพ้นจากการคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ จะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์
            3.คนที่ทำสัญญาไป เพราะเหตุสำคัญผิด, ถูกกลฉ้ฉล, หรือถูกข่มขู่
            4.คนวิกลจริต เมื่อได้ทำสัญญาเป็นโมฆียะ ได้บอกล้างในขณะที่จิตเป็นปกติ

          ถ้าบุคคลที่ทำสัญญาเป็นโมฆียะนั้น ได้เสียชีวิตไปก่อนบอกล้าง ทายาทของผู้ทำสัญญา สามารถที่จะบอกล้างโมฆียะนั้นได้

                                                   **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 175  โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

            (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
            (2) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์
            (3) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่
            (4) บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว
          ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ