วิธีการบอกล้าง โมฆียกรรม
          การบอกล้างโมฆียะกรรม กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องทำตามแบบไว้ ดังนั้นในการบอกล้าง ก็สามารถที่จะใช้วิธีการบอกกล่าวด้วยคำพูด หรือจะทำเป็นหนังสือแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ได้เช่นกัน

          การบอกล้างโมฆียะ จะต้องมีการบอกล้าง โดยการไปแจ้งกับคู่กรณีอีกฝ่าย เพื่อแสดงเจตนาที่ต้องการบอกล้าง หรือยกเลิกสัญญานั้นอย่างชัดเจน จะไปแจ้งบอกล้างกับคนอื่น หรือไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้

          การบอกล้างโมฆียะนั้น นอกจากการบอกล้างโดยการแจ้งคู่กรณีแล้ว การฟ้องคดีเพื่อขอเพิกถอนสัญญาที่เป็นโมฆียะ หรือการยื่นคำให้การต่อสู้คดี เกี่ยวกับสัญญาที่เป็นโมฆียะ กรณีเหล่านี้ก็ถือว่า เป็นการบอกล้างโมฆียะกรรม ด้วยเช่นกัน 

                                                    **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 178  การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8612/2550
          แม้ ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง จะให้สิทธิผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียะกรรมได้แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นนิติกรรมสองฝ่าย การบอกล้างโมฆียะกรรมต้องแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอนตาม ป.พ.พ. มาตรา 178 เมื่อจำเลยต้องการบอกล้างโมฆียะกรรมสัญญาประกันชีวิตย่อมต้องแสดงเจตนาแก่โจทก์ทั้งสามผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นคู่กรณีอีกฝ่าย มิใช่เพียงแสดงหลักฐานฝ่ายเดียวว่าตนได้ใช้สิทธิบอกล้างแล้ว การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาตาม ป.พ.พ. มาตรา 169 คดีนี้จำเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปถึงโจทก์ทั้งสามที่จังหวัดพิจิตรทางไปรษณีย์ อันเป็นการแสดงเจตนาแก่บุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง การบอกล้างโมฆียะกรรมย่อมมีผลนับแต่เวลาที่หนังสือไปถึงโจทก์ทั้งสาม เมื่อนับจากวันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2540 ถึงวันที่การแสดงเจตนาบอกล้างโมฆียะกรรมมีผลในวันที่ 7 หรือ 8 กันยายน 2540 จึงพ้นกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกล้างโมฆียะกรรมนั้น การบอกล้างโมฆียะกรรมของจำเลยจึงไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าจำเลยใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง จำเลยต้องรับผิดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้โจทก์ทั้งสาม
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ