สภาพบุคคล กฎหมายรับรอง นับแต่เมื่อคลอด สิ้นสุดเมื่อตาย
          กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรา ตั้งแต่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ ซึ่งเมื่อคลอดออกจากท้องแม่แล้วอยู่รอด มีชีวิต กฎหมายก็รับรองเด็กที่คลอดออกมานั้น ว่าเป็นบุคคล ๆ หนึ่งตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดู, มีสิทธิได้รับการศึกษา, ได้รับรับการคุ้มครองไม่ให้ใครมาทำอันตราย หรือมีได้รับสิทธิสืบมรดกของพ่อแม่ได้ เป็นต้น
          กฎหมายได้รับรองคุ้มครองบุคคลที่เกิดมา โดยจะทำการรับรองตลอดไป นับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม้ ไปสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนเข้าสู่วัยชรา และกฎหมายจะมาสิ้นสุดการรับรองคุ้มครองบุคคล เมื่อบุคคลนั้นได้ตายจากไป
          กรณีของเด็กที่อยู่ในท้องแม่นั้น แม้ว่ากฎหมายจะยังไม่รับรองสิทธิต่าง ๆ เด็กที่คลอดออกมาแล้วก็ตาม แต่กฎหมายก็คงสถานะรอการรับรองสิทธิต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ให้ โดยหากภายหลังปรากฏว่าเด็กคลอดออกมาแล้วอยู่รอด เด็กที่เกิดออกมาก็จะได้รับสิทธินั้นโดยทันที  เช่น สิทธิในการรับมรดกของพ่อ กรณีพ่อเสียชีวิตขณะเด็กอยู่ในท้องแม่ เป็นต้น

                                               **********
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 
         สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย

          ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 489/2506
          ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาขณะที่บิดาตายมีสิทธิเป็นทายาทได้  ถ้าหากภายหลังได้เกิดมารอดอยู่  และโดยมีพฤติการณ์ที่บิดารับรองทายกในครรภ์ว่าเป็นบุตรของตน
          อายุความฟ้องเรียกมรดกหนึ่งปีตามมาตรา 1754  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น  จำแนกไว้สองประการ คือ  นับแต่เจ้ามรดกตายประการหนึ่ง  หรือนับแต่ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก  อีกประการหนึ่ง  ฉะนั้น  การที่เด็กผู้เป็นทายาทเกิดภายหลังที่บิดาตายแล้วอายุความฟ้องเรียกมรดกจึงเริ่มนับตั้งแต่เด็กนั้นคลอดเป็นต้นไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 341/2502
          บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองตาม ม. 1627 นั้นย่อมหมายตลอดถึงทารกซึ่งยังอยู่ในครรภ์มารดาในขณะที่บิดาตาย มีสิทธิเป็นทายาทได้ ถ้าหากภายหลังได้เกิดและรอดอยู่ด้วย
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง