ไม่รู้วันเกิด เดือนเกิด การนับอายุตามกฎหมาย
          การนับอายุของเรานั้น เราจะนับกันตั้งแต่วันที่เราเกิด เกิดวันไหนก็นับวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นของอายุของเรา 

          กรณีบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่อะไร รู้แต่เพียงว่าเกิดเดือนไหนของปี กรณีแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือเอาวันที่หนึ่ง ของเดือนที่รู้ว่าเป็นเดือนเกิดนั้น เป็นวันเริ่มต้นของอายุ

          กรณีหากไม่รู้วัน เดือนเกิดของตัวเองเลย รู้แต่เพียงว่าตัวเองเกิดในปี พ.ศ. ไหนเท่านั้น กรณีแบบนี้ กฎหมายก็ให้ยึดเอาวันที่หนึ่งของเดือนแรกของปีปฏิทิน ในปี พ.ศ. ที่รู้ว่าเป็นปีเกิดนั้น เป็นวันเริ่มต้นของอายุ

                                                  **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 
          "การนับอายุของบุคคล ให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด"

ต้วอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7841
/2552
          ป.พ.พ. มาตรา 16 บัญญัติว่า การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ผู้เสียหายที่ 1 เกิดเมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2532 จึงต้องนับอายุแต่วันเกิดคือนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2532 เป็นหนึ่งวันเต็ม ผู้เสียหายที่ 1 จึงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547 ตามนัยแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 193/5 คดีได้ความว่า เหตุเกิดวันที่ 5 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 2 นาฬิกา ดังนั้นขณะเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 จึงมีอายุเกินกว่า 15 ปีบริบูรณ์แล้ว กรณีจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 277 และ 317
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง