บทความกฎหมายแพ่ง ความสามารถของบุคคล
- ผู้แทนโดยชอบธรรม คือใคร
- คนเสมือนไร้ความสามารถ
- การใด ๆ ที่คนไร้ความสามารถและบุคคลวิกลจริต ได้ทำลงไป
- ศาลสั่งให้บุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถ
- ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจ ค้าขาย
- ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์ของตัวเอง
- กิจการที่ผู้เยาว์ สามารถทำได้เองลำพัง
- ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ต้องได้รับความยินยอม จากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
- คนเรา พ้นภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ
- สิ่งที่คนเสมือนไร้ความสามารถทำ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน