บทความกฎหมายแพ่ง สาบสูญ
- ผู้ไม่อยู่ การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ
- หน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่
- ผู้ไม่อยู่ตั้งตัวแทนเฉพาะการเอาไว้
- การวางหลักประกัน การชี้แจงสภาพของทรัพย์สิน หรือการถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน
- การสิ้นสุดหน้าที่ ของผู้จัดการทรัพย์สิน
- คนสาบสูญ
- ผลของการเป็นบุคคลสาบสูญ
- ถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ