บทความกฎหมายแพ่ง นิติบุคคล
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ
- นิติบุคล คืออะไร
- นิติบุคคลเกิดขึ้นได้ ต้องมีกฎหมายรับรอง
- สิทธิและหน้าที่ ของนิติบุคคล
- ภูมิลำเนาของนิติบุคคล
- นิติบุคคล ต้องมีผู้แทน ดำเนินกิจการแทน
- นิติบุคคลมีผู้แทนหลายคน
- ผู้แทนนิติบุคคล มีผลประโยชน์ได้เสีย ขัดกับนิติบุคคล
- ผู้แทนนิติบุคคล ทำให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่น