บทความกฎหมายแพ่ง นิติกรรมสัญญา
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ
- นิติกรรม คืออะไร
- สัญญาข้อตกลง มีวัตถุประสงค์ต้องห้าม
- ทำสัญญา แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนด
- ทำสัญญา ไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนด
- แสดงเจตนา ไม่ตรงตามความในใจ
- การแสดงเจตนาลวง เพื่ออำพรางสัญญาเรื่องอื่น
- ทำสัญญา เพราะสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญา
- สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพย์สิน เป็นโมฆียะ
- ความสำคัญผิด เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง
- ทำสัญญา เพราะถูกกลฉ้อฉล
- กลฉ้อฉล ทำให้ต้องรับข้อตกลงในสัญญาหนักกว่าปกติ
- การนิ่ง ไม่แจ้งข้อความจริง เป็นกลฉ้อฉล
- ทั้งสองฝ่าย ต่างทำกลฉ้อฉล
- การทำสัญญา เพราะถูกข่มขู่
- ขู่ว่า จะใช้สิทธิ หรือทำไปเพราะความนับถือยำเกรง
- โมฆะกรรม คืออะไร
- โมฆียะกรรม คืออะไร
- ผู้ที่สามารถบอกล้าง โมฆียกรรมได้
- วิธีการบอกล้าง โมฆียกรรม