กฎหมายเกี่ยวกับ การเล่นแชร์

          ปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดไปว่า

การเล่นแชร์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นแชร์ ถูกโกงเงิน ถูกเชิดเงินหนีไป หรือกรณีอื่นๆ ก็มักจะถอดใจไม่ยอมไปแจ้งความ หรือไม่ยอมที่จะติดตามเรียกร้องสิทธิของตัวเอง  

         

การเล่นแชร์

นั้น ไม่ได้ถือว่าเป็นการพนันหรือการเสี่ยงดวงอะไร ลักษณะการเล่นแชร์เป็นลักษณะของการลงทุนเพื่อออมเงินในกลุ่มในวง โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องเอาทุนของตัวเองมารวมกันเป็นกองกลางในแต่ละรอบ จากนั้นสมาชิกแต่ละที่อยากได้เงินกองกลางดังกล่าวไปใช้ ก็จะต้องมีการประมูลหรือการเปียแชร์ โดยการเสนอผลตอบแทนเป็นเงินดอกเบี้ย ใครที่เสนอให้ดอกเบี้ยสูงสุดก็จะได้เงินกองกลางทั้งหมดในรอบนั้นไปใช้ หลังจากนั้นเมื่อถึงรอบที่จะต้องลงเงินทุนเป็นเงินกองกลางครั้งใหม่ ผู้ประมูลได้ในรอบที่แล้ว ก็จะต้องนำเงินทุนของตัวในงวดนั้นมาลงเป็นเงินกองกลางอีก พร้อมกับเงินดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ตัวเองได้เสนอประมูลไว้ ไปจนกว่าจะครบรอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในการเล่นแชร์นั้น
          เมื่อครบสัญญาการเล่นแชร์ สมาชิกแต่ละคนในวงแชร์ ก็จะได้เงินทุนของตัวเองที่ได้ลงเป็นกองกลางคืน พร้อมกับจะได้เงินดอกเบี้ย จากการที่สมาชิกคนอื่นได้เสนอประมูลมาในแต่ละรอบด้วย

          ปัจจุบันในเรื่องเล่นแชร์นั้น ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์เข้ามาบังคับรับรอง โดยในการเล่นแชร์ในแต่ละครั้ง จะต้องอยู่ภายใต้กรอบและทั้งเงื่อนไขที่กฎหมายได้วางเอาไว้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534  ซึ่งกฎหมายได้กำหนดวิธีการเล่นแชร์ไว้ดังนี้

         

“การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป โดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่น และให้หมายความรวมถึง การรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย”          ทั้งนี้ในการเล่นแชร์ตามกฎหมาย มีข้อห้ามที่สำคัญดังนี้คือ          1. ห้ามนิติบุคคลเป็นคนจัดให้มีการเล่นแชร์หรือเป็นนายวงแชร์ หากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องถูกปรับตั้งแต่ 1 ถึง 3 เท่าของจำนวนเงินทุนที่เป็นกองกลางแต่ละงวดของทุกวงแชร์

          2. ชาวบ้านหรือประชาชนโดยทั่วไป สามารถจัดให้มีการเล่นแชร์ หรือสามารถเป็นนายวงแชร์ หรือที่เรียกว่าท้าวแชร์ได้ แต่ว่าการเล่นแชร์ที่ว่ามานั้น มีหลักอยู่ว่า
             -ห้ามตั้งวงแชร์รวมกันเกินกว่า 3 วง
             -ห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกินกว่า 30 คน
             -ห้ามมีเงินกองทุน หรือเงินกองกลางต่อหนึ่งงวด รวมกันเกินกว่า 3 แสนบาท
             -ห้ามนายวงแชร์ หรือท้าวแชร์ หรือคนที่จัดให้มีการเล่นแชร์นั้น ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นอกจากสิทธิที่จะได้รับเงินกองกลางจากการเล่นแชร์นั้นเท่านั้น 

          หากมีใครฝ่าผืน หรือไม่ยอมทำตามที่กฎหมายบอกเอาไว้ นายวงแชร์ หรือคนที่จัดให้มีการเล่นแชร์ จะต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับเงินอีกไม่เกิน 1 แสนบาท 

          การจัดให้มีการเล่นแชร์นั้น กฎหมายได้ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาหรือป่าวประกาศให้คนเข้ามาร่วมเล่นแชร์ หากใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท

          การเล่นแชร์นั้น หากมีการโกง มีการแอบยักยอกเอาเงินกองกลางไปใช้ส่วนตัว คนที่เอาเงินไปก็อาจจะมีความผิดข้อหายักยอกหรือฉ้อโกงก็ได้แล้วแต่กรณี หรือหากมีการผิดสัญญาการเล่นแชร์กันขึ้นภายในวง นายวงแชร์ หรือสมาชิกในวงแชร์ ก็มีสิทธิตามกฎหมายในการติดตาม ฟ้องร้อง หรือแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำความผิดได้ตามกฎหมาย  

กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534