การจดทะเบียนสมรส
หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนสมรส
          1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสมรส จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และหากมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย
          2. ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนสมรส มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสกันได้เสียก่อน
          3. กรณีผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถขอจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง
          4. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ จะต้องไม่เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          5. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ต้องไม่เป็นพี่น้องบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน
          6. ผู้ขอจดทะเบียนฯ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่กับคนอื่นอยู่ก่อนแล้ว
          7. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะจดทะเบียนสมรสกับบุตรบุญธรรมของตัวเองไม่ได้
          8. หญิงหม้าย สามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
               -เมื่อได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
               -ได้ทำการสมรสกับคู่สมรสคนเดิม
               -มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
               -เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้จดทะเบียนสมรสกันได้
          9. กรณีชายหญิงที่มาขอจดทะเบียนฯ นั้น หากยังมีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ กรณีนี้อาจร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ทำการสมรสกันได้

เอกสารที่ต้องใช้
          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้
          2. สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีหากเป็นชาวต่างชาติ
          3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
          1. การจดทะเบียนสมรสนั้น สามารถไปยื่นคำร้องจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรสกันแต่อย่างใด
          2. ให้คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนเขตแล้วแต่กรณี
          3. หากคู่สมรสยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอมในการจดทะเบียนสมรสด้วย
          4. หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติของตัวเอง โดยหนังสือรับรองนั้นต้องทำการแปลเป็นภาษาไทย และมีคำรับรองการแปลว่าถูกต้อง ยื่นพร้อมกับคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตแล้วแต่กรณี
กลับหน้าหลัก ของบทความนี้
กลับหน้าแรก