การแต่งงาน กับการสมรส

          การแต่งงานกับการสมรส คำสองคำนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกันเสียที่เดียว ซึ่งก็คือ การแต่งงาน เป็นคำที่ชาวบ้านโดยทั่วไปใช้เรียกชายและหญิงที่ตกลงหรือสมัครใจมาอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียอย่างเป็นทางการตามธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน ซึ่งจะเน้นไปที่การจัดพิธีเพื่อป่าวประกาศให้คนทั่วๆไปได้รู้กันเท่านั้น ส่วนในเรื่องของการไปจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ก็กลายเป็นเรื่องรองไป บางคนก็เห็นเป็นเรื่องไม่จำเป็นไปเลย ขอให้ได้จัดพิธีแต่งงานกันก็พอ

          ส่วน การสมรส เป็นภาษาทางการที่เอาไว้ใช้เรียก ชายและหญิงที่ได้ตกลงหรือสมัครใจที่จะมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือเป็นผัวเมียกันตามกฎหมาย โดยจะเน้นไปที่เรื่องของการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นก็คือ การจดทะเบียนสมรส นั่นเอง ส่วนเรื่องของพิธีการนั่นจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอะไร

          ดังนั้นความหมายความของการแต่งงาน ระหว่างชาวบ้านกับทางการนั้นอาจจะเข้าใจและถือสาระบางอย่างต่างกัน แต่อย่างไรเสียในส่วนของชาวบ้านเราก็แค่ให้เข้าใจเท่านั้นก็พอ ส่วนที่สำคัญและถือเป็นหลักจริงๆ เราก็ควรจะเอาแบบอย่างของทางการที่เป็นผลทางกฎหมายโดยรวมดีกว่านะครับ

          การสมรส ตามหลักของกฎหมายแล้วหมายถึง การที่ชายและหญิงได้ตกลงหรือสมัครใจที่จะมาอยู่ด้วยกันฉันสามีภริยากันตลอดไป หรือจะตราบชั่วชีวิต โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ไปคบหรือไปเกี่ยวข้องทางชู้สาวกับชายหรือหญิงอื่นอีก และการสมรสนี้ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

          1. คนที่จะสมรสกันได้นั้น ฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น ดังนั้นคู่สมรสที่เป็นชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ถึงแม้ว่าจะได้ทำการแปลงเพศแล้ว ปัจจุบันกฎหมายยังไม่รับรองให้สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้
          2. ชายหญิงที่จะมาทำการสมรสกัน จะต้องมาด้วยความสมัครใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย หากสมรสกันโดยไม่สมัครใจ เช่น ถูกบังคับ ข่มขู่ หลอกลวง การสมรสนั้นก็อาจจะตกเป็นโมฆะได้ 
          3. การสมรสนั้นจะต้องมีคู่สมรสเพียงคนเดียว

          การสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีความสำคัญ เพราะการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายต่างๆ เช่น กับลูกที่ได้เกิดมา, เกิดสิทธิที่จะรับมรดกของกันและกันได้ เป็นต้น