การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายออกจากบ้าน
          เมื่อผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำการย้ายออกไปจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพ หรือย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น จะต้องแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ย้ายออกมาจากบ้าน โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องไปแจ้งย้าย คือ เจ้าบ้านที่มีคนย้ายออก หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านให้ไปทำเรื่องแจ้งการย้ายแทน

สถานที่แจ้งการย้ายที่อยู่
          ถ้าบ้านของผู้ที่ย้ายออก อยู่ในเขตท้องที่ที่ว่าการอำเภอ ก็ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้รับแจ้งการย้ายที่อยู่ จะออกหลักฐานใบรับแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอนหน้า) ให้ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นเจ้าบ้านจะต้องนำหลักฐานที่ได้มา ไปทำการแจ้งต่อนายทะเบียนที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการย้ายที่อยู่ให้  หรือหากเจ้าบ้านสามารถเดินทางไปที่ว่าการอำเภอได้ กรณีนี้เจ้าบ้านก็สามารถที่จะไปแจ้งกับนายทะเบียนโดยตรงเลยก็ได้

          ถ้าบ้านที่คนย้ายออกอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล เจ้าบ้านสามารถไปแจ้งการย้ายออกจากบ้านได้ที่เทศบาล กรณีนี้จะไม่มีหลักฐานใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอนหน้า)
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          2. บัตรประจำตัวของคนที่ย้ายออก
          3. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. ๖ ตอนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี)
          4. สำเนาทะเบียนบ้านที่คนย้ายออกมีชื่ออยู่

การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
          เมื่อมีคนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน จะต้องมีการแจ้งการย้ายเข้ามาในบ้าน แจ้งภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน โดยผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการย้ายก็คือ ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหลังที่มีคนย้ายเข้า หรือจะมอบหมายให้บุคคลอื่น ให้ไปดำเนินการแทนได้

สถานที่แจ้งการย้ายที่อยู่
          ถ้าบ้านที่ย้ายเข้าอยู่ในเขตท้องที่เทศบาล ก็ให้ไปแจ้งย้ายเข้าที่งานทะเบียนของเทศบาลนั้น
          ถ้าบ้านที่ย้ายเข้าอยู่นอกเขตเทศบาล ก็ให้ไปแจ้งยังงานทะเบียนของที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่อยู่นั้น

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายเข้า (ถ้ามี)
          3.ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
          4. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายชื่อเข้าไปอยู่ใหม่

          *การไม่ไปดำเนินการแจ้งย้ายออกภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคนย้ายออกจากบ้าน หรือการไม่แจ้งย้ายเข้าภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคนเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้าน เป็นความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ซึ่งอยู่ต่างท้องที่กับผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยผู้ย้ายที่อยู่ไม่จำเป็นต้องกลับไปแจ้งขอย้ายออกจากที่อยู่เดิมก่อน ผู้ย้ายที่อยู่สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในคราวเดียวกันได้เลย ในเขตอำเภอท้องที่ที่จะทำการย้ายเข้านั้น

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
          2. บัตรประจำตัวของผู้ที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
          3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้าน อนุญาตให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
          4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่

การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ไปต่างประเทศ
          เมื่อคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปประกอบอาชีพ หรือไปอยู่อาศัยเป็นเวลานาน หรือไปศึกษาเล่าเรียน จะต้องทำการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนด้วย  ผู้มีหน้าที่แจ้งย้ายนี้ก็คือผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้ายแล้ว จะเพิ่มชื่อคนที่ย้ายออกนั้น ไปไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับประเทศ ก็สามารถไปขอแจ้งย้ายชื่อกลับไปเข้าทะเบียนบ้านเดิมได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน หรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมายให้ไปแจ้งแทน
          2. สำเนาทะเบียนบ้านที่คนไปต่างประเทศมีชื่ออยู่
          3. หลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศของคนที่จะย้ายออก (ถ้ามี)

การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด
          ถ้าคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยที่เจ้าบ้านและบุคคลในบ้านไม่รู้ว่าไปอยู่อาศัยอยู่ที่ใด ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ กรณีนี้จะต้องทำการแจ้งย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คนที่มีชื่อในบ้าน ออกจากบ้านไปครบ 180 วัน โดยผู้ที่มีหน้าที่แจ้งย้ายนี้ได้แก่ ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านให้ไปแจ้งการย้ายแทน  
          เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้ายออกแล้ว จะมีเพิ่มชื่อคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานนั้น ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางแทน หากเมื่อบุคคลนั้นกลับมาแล้ว ก็สามารถขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริงได้อีกเช่นเดิม

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือของผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมายให้ไปแจ้งแทน
          2. สำเนาทะเบียนบ้านที่คนออกไปจากบ้านมีชื่ออยู่
          3. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ออกไปจากบ้าน เช่น สำเนาบัตรประจำตัว เป็นต้น (ถ้ามี)
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก ของบทความนี้