การจดทะเบียนหย่า
หลักเกณฑ์


การจดทะเบียนหย่า สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
          1. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดย
               -การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียนเดิม
               -การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
          2. การหย่าโดยคำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล

ขั้นตอนการหย่า


กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักงานเขต
          1. คู่สมรสทำการตกลงเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ เรื่องของการดูแลหรือการปกครองบุตร (ถ้ามี) หรือตกลงกันในเรื่องอื่นๆ โดยทำเป็นหนังสือหย่า
          2. ให้คู่สมรสยื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน เพื่อทำการจดทะเบียนหย่า

กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
          1. คู่สมรสทำการตกลงเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ เรื่องของการดูแลหรือการปกครองบุตร (ถ้ามี) หรือตกลงกันในเรื่องอื่นๆ โดยทำเป็นหนังสือหย่า
          2. คู่สมรสทำการตกลงกันก่อนว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนและหลัง และแต่ละฝ่ายได้ไปยื่นคำร้องขอจด
  ทะเบียนหย่า ณ สำนักทะเบียนที่ใด
          3. คู่สมรสยื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกันไว้

การจดทะเบียนหย่าโดยคำพิพากษาของศาล


          หากศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้หย่า คู่สมรสไม่ต้องไปทำการจดทะเบียนหย่าอีก แต่หากคำพิพากษานั้นมีเงื่อนไขให้คู่สมรสไปทำการจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนด้วย คู่สมรสต้องไปทำการจดทะเบียนหย่าด้วย การหย่านั้นจึงจะสมบูรณ์

เอกสารที่ใช้ประกอบ


          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. ใบสำคัญการสมรส
          3. หนังสือหย่า หรือหนังสือสัญญาหย่า

กลับหน้าหลัก ของบทความนี้
กลับหน้าแรก